Kategorie

close

arrow

close

Koszyk 0

close
empty

Na razie Twój koszyk jest pusty. Kontynuuj zakupy i przekonaj się, co wyjątkowego czeka na Ciebie!

Twój kod już działa

Twój kod już działa!

Kod nieprawidłowy

dostawa

Do darmowej dostawy brakuje Ci 13,99 zł

close

Zamawiam pierwszy raz

Zakładając konto, akceptujesz nasz Regulamin i zgadzasz się z naszą Politykę prywatności.


Masz już konto?

backZałóż konto

Zakładając konto, akceptujesz nasz Regulamin i zgadzasz się z naszą Politykę prywatności.


Masz już konto?
promo

Bądź na bieżąco
z nowościami i promocjami.

promo 2

Wygodnie śledź status swoich zamówień.

promo 3

Miej łatwy dostęp do historii zakupów.

RĘKOJMIA I GWARANCJA.
Zasady odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi i gwarancji za wady Towaru, regulują postanowienia Kodeksu Cywilnego.

Sprzedawca nie udziela gwarancji na zakupione Towary.

Konieczne jest zwrócenie uwagi, że Towary są co do zasady rzeczami używanymi, co oznacza, że mogą wykazywać normalne ślady użytkowania’ Sprzedawca nie posiada wiedzy o tym przez jaki czas Towary były przedmiotem użytkowania przez osoby trzecie. Każdy Towar przed wprowadzeniem do sprzedaży polega kontroli jakości, jednakże jest ona dokonywana pod kątem przydatności Towaru do dalszego użytku. Sprzedawca nie ma również możliwości usunięcia widocznych wad Towaru, które są następstwem dotychczasowego użytkowania.

W ramach uprawnień z tytułu rękojmi Klient jest uprawniony do:
złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady, żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

Sprzedawca zastrzega, że z powodu charakteru świadczenia tj. sprzedaży odzieży używanej, zdecydowana większość asortymentu występuje wyłącznie w jednej sztuce i wymiana Towaru na wolny od wad co do zasady będzie niemożliwa. Sprzedawca może w ramach postępowania reklamacyjnego zaproponować Klientowi wymianę Towaru na wolny od wad (jeżeli dysponuje więcej niż jedną sztuką takiego samego Towaru) lub też zaoferować wymianę Towaru na inny pod warunkiem uzyskania zgody Klienta na taką formę załatwienia reklamacji.

W celu wykonania uprawnień z tytułu rękojmi Klient zobowiązany jest dostarczyć Towar do magazynu Sprzedawcy pod adresem: ul. Wyścigowa 56e, 53-012 Wrocław.
Zgłaszając reklamację Klient wypełnia formularz reklamacyjny, który następnie odsyła Sprzedawcy wraz z reklamowanym Towarem, na adres wskazany w formularzu reklamacyjnym.
Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:
(1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
(2) żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;
oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi. Jeżeli kupującym jest konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność sprzedawcy jest ograniczona do roku od dnia wydania Towaru. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi.

W terminach określonych w punkcie 9 powyżej Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli Klient żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
W ramach rozpatrywania reklamacji, Sprzedawca poinformuje Klienta w ciągu 14 dni od dostarczenia Towaru do Sprzedawcy o wyniku reklamacji i sposobie rozstrzygnięcia roszczeń Klienta. Termin ten może zostać przedłużony, jeżeli ustalenie przyczyny wady wymaga zasięgnięcia opinii specjalistów.
Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w Ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.
Klient będący Konsumentem, może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podawania przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy rozpoczyna swój bieg od chwili dostarczenia Towaru i objęcia go w posiadanie przez Klienta. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia, Klienta obciążają bezpośrednie koszty zwrotu Towaru takiej jak: (I) opakowanie oraz (II) koszty przesyłki.

Klient będący Konsumentem odstępuje od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone w formie pisemnej i przesłane na adres Sprzedawcy: ul. Wyścigowa 56e, 53-012 Wrocław lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected]
Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć przy wykorzystaniu formularza, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: www.less-store.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Odstąpienie od Umowy Sprzedaży powoduje, że uznaje się ją za niezawartą. Klient może odstąpić od Umowy również przed wysyłką Towaru, co skutkuje wygaśnięciem oferty złożonej przez Sprzedawcę.
Konsument powinien zwrócić Towar nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży.

Zwrot świadczenia Konsumenta nastąpi w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, z tym jednak zastrzeżeniem, iż zwrot nastąpi nie wcześniej niż w ciągu dwóch dni roboczych od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał zwrot Towaru objętego odstąpieniem od Umowy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.